گفتاردرمانی چیست؟

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

متخصص گفتاردرمانی یا آسیب شناس گفتار و زبان متخصصانی هستند که به درمان و توانبخشی مشکلات گفتار و زبان می پردازند . گفتار و زبان دو بخش دارد بخشی مربوط به فرآیند های ذهنی زبان یعنی انتخاب کلمات و قواعد استفاده از آنها در جمله و استفاده مناسب از جملات است . بخش دیگر زبان  مربوط بیان واژگان  و صدا سازی است که مربوط به لب ، دهان و حنجره و زبان (اندام زبان ) است. بخشی دیگر از گفتاردرمانی به درمان مشکلات بلع پس از بیماری ها یی مانند کام شکاف  دار یا سکته مغزی می پردازد..

 

باور های نادرست در مورد گفتاردرمانی

گفتاردرمانی شاخه ای از روانشناسی نیست ، همچنین گفتاردرمانی یک دوره کوتاه نیست یک تخصص دانشگاهی بلند مدت است ولی امروزه مداخلات زیادی توسط غیر متخصصین در آن انجام می شود.

گفتاردرمانی یکی از شاخه های ، درمان مشکلات گفتاری (سخن گفتن ) نیست ، بلکه تنها شاخه ای است که به صورت رسمی به درمان مشکلات گفتار وزبان می پردازند .

گفتاردرمانی با سخن گفتن فرد را درمان نمی کند بلکه مشکلات در سخن گفتن را درمان می کند.

 

اجزای گفتار

بخشی از سخن گفتن که مربوط به بیان واژگان و تولید آوا است ، در این مورد فرد توانایی تلفظ درست و روان را از دست داده و در بیان واژگان  دچار مشکل میشود . این مشکل می تواند به دلیل کنترل ماهیچه های دهان یا بیماری های دیگر باشد.

 

آوا سازی ( صدا دادن)

پیچش صدا (تشدید)

روان بودن صدا

آهنگ صدا

زیر وبمی صدا

 

 

اجزای زبان

مربوط به بخش مغزی و ذهنی زبان است ، افراد در استفاده درست از کلمات و به کر بردن درست درجملات دچار مشکل می شوند.

آوا شناسی

ساخت واژه : اجزای واژه ها

نحو : قواعد استفاده از کلمات

معناشناسی  :معنای کلمات و جملات و استفاده صحیح آنها

کاربرد زبان

 

 

مشکلاتی که گفتاردرمان ها به درمان آن می پردازند ؟

پیدا کردن واژه : برگزیدن واژه مناسب در گفتار

نقص ساختاری زبان

مشکلات خواندن و نوشتن

مشکلات صوت

مشکلات درک زبان

مشکلات بلع

 

چه زمانی باید به گفتاردرمان مراجعه نمود؟

کم شنوایی و مشکلات شنوایی

مشکلات درک کلام

اختلال بلع

فلج مغزی

اتیسم

اختلال یادگیری

کام شکاف دار

تاخیر های گفتاری

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments